Смяна на управител или прокурист 

Поръчайте изготвяне на пълния комплект документи за смяна на управител или прокурист 

Цена: 149 лв.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50% отстъпка от държавната такса (15 лв.)

+ отстъпка за изготвяне на политика за поверителност и бисквитки и общи условия при завършване на поръчката

Смяна на управител и прокурист

Какво следва да направите, за да поръчате?

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на документите и вписване

След като попълните всички данни от въпросника и заплатите хонорара, ние ще изготвим документите. Комплектът документи, заедно с подробни инструкции ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. След като ги разпишете и заверите, ни ги изпращате и вписваме промяната в Търговския регистър.

Колко струва всичко?

 • 149 лв. хонорар за изготвяне на комплекта документи;
 • 15 лв. държавна такса към Агенция по вписването – Търговски регистър (при обикновено вписване таксата е 30 лв.);
 • Около 30-40 лв. нотариални такси за заверка на документите.

Общо всичко ще ви струва около 200 лева! 

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че промяната е вписана до 5 работни след направена поръчка. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на три работни дни ще изготвим всички документи и ще ви ги изпратим. След това следва да ги разпишете, да посетите нотариус и да заплатите държавната такса за вписването. След това ни връщате документите и ние ги вписваме в Търговския регистър. От датата на вписването започва тридневен срок на длъжностното лице по регистрация да се произнесе по заявените промени за вписване на промяна на управител или прокурист.

Промяна в начина на управление и представляване или промяна на лицето, представляващо дружеството  

Промяна в начина на управление на дружеството може да настъпи, когато вместо един управител се избират две или повече лица, които да представляват и управляват дружеството съвместно или поотделно, както и назначаването на прокурист/и.

Предвидена е и възможност управителят на едно търговско дружество сам да поиска да бъде заличен от Търговския регистър, като отправи писмено уведомление за това до дружеството. В срок до един месец след получаването на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали не негово място е избрано друго лице.

Като промяна се счита и изборът на нов управител след изтичане на мандата на стария управител или оттегляне на овластяването на управителя по всяко време на неговия мандат , или управителят е подал оставка.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в обслужването на търговски дружества, вкл. смяна на управител или прокурист;

N

Документите ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно фирмената промяна;

N

Документите се вписват от адвокат в Търговския регистър;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е електронно;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до вписването на промените;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Процедура при смяна на управител или прокурист:

Промяната в управлението на търговско дружество следва да бъде отразена в Търговския регистър, защото името на управителя и/или неговото заличаване задължително подлежи на вписване в Търговския регистър, според Търговския закон.

При смяна на досегашния управител е необходимо сключване на нов писмен договор за възлагане на управлението от името на дружеството чрез лице (обикновено един от съдружниците), оправомощено от общото събрание или едноличния собственик на капитала. Общото събрание трябва да вземе и решение за изменение и допълнение на дружествения договор, ако се променя начина на управление и представляване на дружеството, които са от съществените елементи на дружествения договор или учредителния акт.

Това решение трябва да е взето с мнозинство повече от 3/4 от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство. За решението се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор/учредителен акт е предвидена писмена форма. Решението следва да бъде вписано в протоколната книга.

При ЕООД промяна в начина на управление най-често означава възлагане на управлението на ЕООД на прокурист, но е възможно и назначаването на управител, ако в учредителния акт не е изключена възможността за управител да бъде назначавано трето лице.

Къде следва да бъде вписана промяната?

Подобно на процедурите за регистрация на фирма и регистрация на фондация или сдружение, промяната следва да бъде вписана в Търговския регистър. Търговският регистър се води и поддържа от Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието. Търговският регистър е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и техните клонове.

Както и при другите процедури за фирмени промени: промяна на име, адрес, предмет, промяна на съдружници и увеличаване и намаляване на капитала, няма изискване вписванията за промени да бъдат вписани в териториалните звена на Агенция по вписванията, където е седалището на търговеца. Могат да бъдат вписани във всяко едно териториално представителство на Агенция по вписванията. Компетентен орган, който да разгледа заявленията, е длъжностно лице по регистрацията. Ние осъществяваме всички вписвани онлайн чрез адвокат и в случая няма значение къде се намира адреса/седалището на фирмата.

Необходими документи за вписване на промените

 1. Заявление по образец съгласно Приложение № А4 от Наредба №1;
 2. Протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно;
 3. Препис от дружествения договор или учредителния акт;
 4. Покани за свикване на общото събрание и доказателства, че са връчени. Изключение може да има, когато решението е взето неприсъствено, или протоколът за приемане на решението е подписан от всички съдружници, от който е видно, че всички са присъствали на общото събрание;
 5. Нотариално заверено съгласие с образец на подписа новоизбрания управител;
 6. Писмено уведомление за напускане на управителя до дружеството, при заявяване за вписване на напускане от управителя;
 7. Пълномощно, ако промените се вписват от пълномощник;
 8. Квитанция за внесена държавна такса.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!
Оценка 4.8/5 - (39 votes)
Сподели