Увеличаване или намаляване на капитала на ЕООД и ООД 

Поръчайте изготвяне на пълния комплект документи за увеличаване или намаляване на капитала на ЕООД и ООД. 

Цена: 199 лв.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50% отстъпка от държавната такса (15 лв.)

+ отстъпка за изготвяне на политика за поверителност и бисквитки и общи условия при завършване на поръчката

Увеличаване на капитала

Какво следва да направите, за да поръчате?

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на документите и вписване

След като попълните всички данни от въпросника и заплатите хонорара, ние ще изготвим документите. Комплектът документи, заедно с подробни инструкции ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. След като ги разпишете и заверите, ни ги изпращате и вписваме промяната в Търговския регистър.

Колко струва всичко?

 • 199 лв. хонорар за изготвяне на комплекта документи;
 • 15 лв. държавна такса към Агенция по вписването – Търговски регистър (при обикновено вписване таксата е 30 лв.);
 • Около 15-20 лв. нотариални такси за заверка на документите.

Общо всичко ще ви струва около 230 лева! 

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че промяната за увеличаване на капитала е вписана до 5 работни след направена поръчка. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на един работен ден ще изготвим всички документи и ще ви ги изпратим. След това следва да ги разпишете, да посетите нотариус и да заплатите държавната такса за вписването.

След това ни връщате документите и ние ги вписваме в Търговския регистър. От датата на вписването започва тридневен срок на длъжностното лице по регистрация да се произнесе по заявените промени за вписване на промяна на фирмата, седалището или предмета на дейност.

Намаляването на капитала на дружество с ограничена отговорност отнема около три месеца.

Увеличаване на капитала на дружеството  

Увеличаването на капитала на ЕООД/ООД представлява увеличаване на числената му стойност, като нараства размера или броя на дяловете или броя на съдружниците. Целта на увеличаването зависи от конкретните нужди и стопанска политика на дружеството и може да бъде свързана с разширяване на дейността му, необходимост от нови парични средства, постигане на законови изисквания за минимален размер на капитала за извършване на определени дейности и др.

Търговският закон урежда три начина за увеличаване на капитала на Е/ООД:

1. Увеличаване на дяловете

При този способ се увеличава размера на дяловете от капитала, които съдружниците притежават. Броят на дяловете не се променя. Увеличението на дяловете може да се извърши съразмерно, ако дружественият договор или решението на общото събрание (ОС) за увеличаване не предвижда друго. Ако дяловете на съдружниците са равни, няма пречка при несъразмерно увеличаване да станат различни по размер, тъй като Търговският закон по принцип допуска дяловете да бъдат различни. Необходимо е новата стойност на увеличените дялове да бъде кратна на 1. Капиталът на дружеството се увеличава със сумата от увеличенията на всички дялове.

2. Записване на нови дялове

В този случай се увеличава броят на дяловете и новите дялове се записват от съдружниците. Капиталът на дружеството се увеличава със сумата от стойността на новите дялове. Необходимо е размерът на всеки нов дял да е най-малко 1 лев, а ако е по-голям, да е кратен на 1. Няма пречка новите дялове да бъдат различни по размер, както и нов дял да бъде поет съвместно от няколко съдружници.

3. Приемане на нови съдружници

Приемането на нов съдружник представлява само по себе си изменение на дружествения договор, за което е необходимо решение на ОС и подлежи на вписване в ТР. Поради това при увеличаване на капитала чрез този способ трябва да се спази съответната процедура за приемане на нов съдружник. Необходимо е предварително кандидатът да е подал писмена молба, в която заявява, че приема условията на дружествения договор.

Ако кандидатите са няколко, всеки от тях трябва да подаде молба. Заедно с решението за увеличаване на капитала, ОС взема решение и за приемане на новите съдружници. Капиталът на дружеството се увеличава със сумата от новите дялове, които записват новите съдружници. Стойността на всеки дял трябва да е минимум 1 лев и кратна на 1, като може да бъде различна за отделните нови съдружници.

Необходимо е провеждането на общо събрание, на което да се вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството. Общото събрание трябва да вземе и решение за изменение на дружествения договор или учредителен акт относно увеличаването на капитала. Това е необходимо, защото размера на капитала е съществен елемент на дружествения договор или учредителен акт. Това решение трябва да е взето с единодушие от всички съдружници. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговия дял в капитала, освен ако в учредителния договор не е предвидено друго. При ЕООД се взема решение от едноличния собственик на капитала за промяна на учредителния акт.

Ако при увеличаването не бъде внесен целият размер на увеличения капитал, в решението се определят срокът и условията за това. Срокът за внасяне на останалата част на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на увеличаването на капитала.

Когато увеличаването се извършва чрез приемане на нови съдружници, за приемането е необходимо отделно решение на общото събрание.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит с осъществяването на процедурата по увеличаване и намаляване на капитала на ЕООД и ООД;

N

Документите ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно фирмените промени;

N

Вписването на промените Търговския регистър се осъществява от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е онлайн;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до вписването на промените;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Намаляване на капитала на дружеството

Намаляването на капитала на дружеството с ограничена отговорност представлява намаляване на числената му стойност, при което се постига освобождаване на имущество на дружеството или покриване на загуби, например когато стойността на дружественото имущество е спаднало под размера на вписания в устава капитал. Намаляването на капитала дава възможност да бъде опростено задължението на съдружниците за вноски в капитала.
Възможни са три начина за намаляване на капитала на дружество с ограничена отговорност:

1. Намаляване на стойността на дела в капитала.

При този способ се намалява размерът на дяловете от капитала, които съдружниците притежават. Броят на дяловете не се променя. Може да се извърши намаление на един, няколко или всички дялове, съразмерно или несъразмерно, в зависимост от това какво е предвидено в дружествения договор или решението на общото събрание за намаляване. Няма пречка при несъразмерно намаляване дяловете да станат различни по размер, тъй като законът по принцип допуска дяловете да бъдат различни. Необходимо е новата стойност на намалените дялове да бъде поне 1 лев и кратна на 1. Капиталът на дружеството се намалява със сумата от намаленията на всички дялове.

2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник

Този начин за намаляване на капитала на дружеството е възможен, ако определен съдружник или съдружници са прекратили участието си в дружеството по собствено желание. Това може да стане с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Капиталът се намалява с размера на дела, който се връща на прекратилия участието си съдружник.

Съдружник може да бъде изключен поради неизплащане или невнасяне на дела си. При тази хипотеза, ако няма възможност делът да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни или да изплатят недостига съразмерно дяловете си, или да намалят с него капитала на дружеството.

3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала

При създаване на ООД е задължително всеки съдружник трябва да е изплатил изцяло записания от него дял. Законът обаче дава възможност за опрощаване на задължението на съдружниците за вноски в капитала, като бъде извършено намаляване на капитала. В този случай капиталът се намалява със сумата от неизплатените части от дяловете, които се опрощават.

Трябва да се проведе общо събрание, на което да се вземе решение за намаляване на капитала на дружеството. Общото събрание трябва да вземе и решение за изменение на дружествения договор или учредителен акт относно намаляването на капитала. Това е необходимо, защото размера на капитала е съществен елемент на дружествения договор или учредителен акт. Това решение трябва да е взето с единодушие от всички съдружници. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в учредителния договор не е предвидено друго. При ЕООД се взема решение от едноличния собственик на капитала за промяна на учредителния акт.

Капиталът на ООД може да бъде намаляван само до определения в закона минимум – 2 лева

Капиталът на дружеството с ограничена отговорност има обезпечителна функция по отношение на вземанията на кредиторите му. За да бъдат защитени техните интереси, Търговският закон предвижда дружеството да извърши определени действия след вземане на решение за намаляване на капитала. Тези действия обуславят вписването на намаляването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Решението на общото събрание за намаляване на капитала се обявява. С това дружеството трябва да заявява, че е готово да обезпечи вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. В тримесечен срок от обявяването кредиторите могат да заявят писмено своето несъгласие с намаляването на капитала, при което дружеството е длъжно да изпълни задълженията си или да даде обезпечения за тях. За кредиторите, които не са изразили в този срок несъгласието си се счита, че са съгласни с намаляването. Едва след изтичане на тримесечния срок, дружеството може да извърши промените.

Къде следва да бъде вписана промяната?

Подобно на процедурите за регистрация на фирма и регистрация на фондация или сдружение, промяната следва да бъде вписана в Търговския регистър. Търговският регистър се води и поддържа от Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието. Търговският регистър е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и техните клонове.

Както и при другите процедури по промяна на име, адрес и предмет, смяна на управител и промяна на съдружници, при фирмените промени за увеличаване или намаляване на капитала няма изискване регистрацията или вписванията за промени да бъдат вписани в териториалните звена на Агенция по вписванията, където е седалището на търговеца. Могат да бъдат вписани във всяко едно териториално представителство на Агенция по вписванията. Компетентен орган, който да разгледа заявленията, е длъжностно лице по регистрацията. Ние осъществяваме всички вписвани онлайн чрез адвокат и в случая няма значение къде се намира адреса/седалището на фирмата.

Необходими документи за вписване на промените

 1. Заявление по образец съгласно Приложение № А4 от Наредба №1;
 2. Протокол(решение) от общото събрание на съдружниците, на което са приети промените в обстоятелствата и в дружествения договор;
 3. Препис от дружествения договор или учредителния акт;
 4. Покани за свикване на общото събрание и доказателства, че са връчени. Изключение може да има, когато решението е взето неприсъствено, или протокола за приемане на решението е подписан от всички съдружници от който е видно, че всички са присъствали на общото събрание;
 5. Доказателства, че са спазени изискванията по чл. 150 ТЗ;
 6. Декларация по чл. 151, ал. 2 ТЗ;
 7. Пълномощно, ако промените се вписват от пълномощник;
 8. Квитанция за внесена държавна такса.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!
Оценка 5/5 - (36 votes)
Сподели