Промяна на име, седалище или предмет на дейност на фирма 

Поръчайте изготвяне на пълния комплект документи за промяна на фирмата, седалището или предмета. 

Цена: 149 лв.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50% отстъпка от държавната такса

Какво следва да направите, за да поръчате?

Ние ще изготвим всички необходими документи за фирмените промени и ще впишем обстоятелствата в Търговския регистър

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона „Поръчайте“ ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на документите и вписване

След като попълните всички данни от въпросника и заплатите хонорара, ние ще изготвим документите. Комплектът документи, заедно с подробни инструкции ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. След като ги разпишете и заверите, ни ги изпращате и вписваме промяната в Търговския регистър.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в обслужването на търговски дружества, вкл. и промени на фирмата, седалището и предмета на дейност;

N

Документите ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно фирмените промени;

N

Вписване на промените в Търговския регистър от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като промените се вписват онлайн;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн;

N

Може да направите поръчка по всяко време и от всяка точна на света;

N

Работим всеки ден;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до вписването на промените;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

N

Може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук!

Година

Вписани фирмени промени

Доволни клиенти

Вижте отзиви от нашите клиенти:

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!

Промяна на фирмата/името/ на дружеството  

При промяна на наименованието на дружеството може да се резервира нова фирма(ново наименование). Новото наименование(фирма) трябва да отговаря на изискванията на Търговския закон. Може да се направи справка в базата на Търговския регистър дали избраната нова фирма вече не съществува. Запазването на вече избрана фирма се извършва въз основа на заявление по образец съгласно Приложение Д1 от Наредба №1. Заявлението се подава в Агенция по вписванията лично от управителя или от негов представител.

Необходимо е да се проведе общо събрание, на което да се вземе решение за промяна на фирмата на дружеството. Общото събрание трябва да вземе и решение за изменение на дружествения договор или учредителен акт относно обстоятелствата, подлежащи на промяна. Това е необходимо, защото фирмата е един от съществените елементи на дружествения договор или учредителен акт. Това решение трябва да е взето с мнозинство повече от 3/4 от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в учредителния договор не е предвидено друго. При ЕООД се взема решение от едноличния собственик на капитала за промяна на учредителния акт.

 

Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството  

Необходимо е да се проведе общо събрание, на което да се вземе решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Общото събрание трябва да вземе и решение за изменение на дружествения договор или учредителен акт относно обстоятелствата, подлежащи на промяна. Това е необходимо, защото седалището и адреса на управление са съществени елементи на дружествения договор или учредителен акт. Това решение трябва да е взето с мнозинство повече от 3/4 от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в учредителния договор не е предвидено друго. При ЕООД се взема решение от едноличния собственик на капитала за промяна на учредителния акт.

 

Промяна на предмета на дейност на дружеството  

Предметът на дейност може да се разшири или да се стесни. Промяна в предмета на дейност се налага особено, когато предметът на дейност е подчинен на особен режим и това е условие за регистрация или вписване в Търговския регистър. Необходимо е да се проведе общо събрание, на което да се вземе решение за промяна на предмета на дейност на дружеството. Общото събрание трябва да вземе и решение за изменение на дружествения договор или учредителен акт относно обстоятелствата, подлежащи на промяна. Това е необходимо, защото седалището и адреса на управление са съществени елементи на дружествения договор или учредителен акт. Това решение трябва да е взето с мнозинство повече от 3/4 от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в учредителния договор не е предвидено друго. При ЕООД се взема решение от едноличния собственик на капитала за промяна на учредителния акт.

 

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че промяната е вписана до 5 работни след направена поръчка. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на един работен ден ще изготвим всички документи и ще ви ги изпратим. След това следва да ги разпишете, да посетите нотариус и да заплатите държавната такса за вписването. След това ни връщате документите и ние ги вписваме в Търговския регистър. От датата на вписването започва тридневен срок на длъжностното лице по регистрация да се произнесе по заявените промени за вписване на промяна на фирмата, седалището или предмета на дейност.

Колко струва всичко?

  • 149 лв. хонорар за изготвяне на комплекта документи;
  • 15 лв. държавна такса към Агенция по вписването – Търговски регистър (при обикновено вписване таксата е 30 лв.);
  • Около 15-20 лв. нотариални такси за заверка на документите.

Общо всичко ще ви струва около 180 лева! 

Къде следва да бъде вписана промяната?

Търговския регистър се води и поддържа от Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието. Търговския регистър е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел и техните клонове. Няма изискване регистрацията или вписванията за промени да бъдат вписани в териториалните звена на Агенция по вписванията, където е седалището на търговеца. Могат да бъдат вписани във всяко едно териториално представителство на Агенция по вписванията. Компетентен орган, който да разгледа заявленията, е длъжностно лице по регистрацията.

Необходими документи за вписване на промените

  1. Заявление по образец съгласно Приложение № А4 от Наредба №1;
  2. Протокол(решение) от общото събрание на съдружниците, на което са приети промените в обстоятелствата и в дружествения договор;
  3. Препис от дружествения договор или учредителния акт;
  4. Покани за свикване на общото събрание и доказателства, че са връчени. Изключение може да има, когато решението е взето неприсъствено, или протокола за приемане на решението е подписан от всички съдружници от който е видно, че всички са присъствали на общото събрание;
  5. Решението на компетентния държавен орган, с което е разрешено извършването на специфична търговска дейност (ако се изисква такова решение) – при промяна в предмета на дейност на дружеството;
  6. Пълномощно, ако промените се вписват от пълномощник;
  7. Квитанция за внесена държавна такса.