Регистрация на сдружение

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по регистрация на сдружение

Цена: 219 лв. 400.00 лв. до 31.10.2023 г.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50 % отстъпка от държавната такса

+ отстъпка за изготвяне на политика за поверителност и бисквитки, общи условия при завършване на поръчката

регистрация на сдружение

Какво следва да направите, за да поръчате?

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите за регистрация на организацията. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията. Готовите документи ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. Посещавате нотариус и банка. Връщате ни документите и ние вписваме сдружението Ви в Търговския регистър.

Какво е сдружение с нестопанска цел?

Според ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел са два вида: сдружения и фондации. Общото за тези два вида юридически лица с нестопанска цел е естеството на целта, за осъществяването на която се създават. Тя винаги е нестопанска, като те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само доколкото тази дейност е свързана с предмета на основната им дейност и като използват приходите за постигане на предварително определените цели.

Имуществото на сдружението, което служи за осъществяване на нестопанската цел, за постигане на която то е създадено, може да има различни източници. В устава учредителите указват начините на финансиране на дейността – чрез средства от дарения, имуществени вноски и други разрешени от закона способи.

Сдруженията могат да бъдат за извършване на общественополезна дейност и за осъществяване на дейност в частна полза. Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност в частна полза. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 физически лица или 3 юридически лица. Малолетни и непълнолетни лица не могат да бъдат учредители.

Колко струва да се регистрира сдружение?

  • 219 лв. хонорар за изготвяне на документите за регистрация на сдружението (които заплащате към нас);
  • 6 лв. такса за нотариус, за заверка на подписа на представляващия сдружението;
  • 25 лв. държавна такса към Агенция по вписванията – Търговски регистър;

Обща крайна сума: ~250 лева.

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема от 5 до 7 работни дни. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на три работни дни ще изготвим документите за регистрация на сдружението, които след това ще Ви бъдат изпратени за преглед, одобрение и подпис. Трябва да изпълните инструкциите, които сме изпратили (посещавате банка и нотариус), след което да ни върнете подписаните документи по имейл (снимани или сканирани). Накрая ще впишем сдружението Ви в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по регистрация на сдружения с нестопанска цел;

N

Документите за регистрация на НПО-то ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно регистрация на неправителствена организация;

N

Организацията се вписва онлайн в Търговския регистър от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е онлайн;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, може да се свържете с нас в чата ан сайта, по имейл, във социалните мрежи;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по регистрация;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Наименование

Наименованието се избира по усмотрение на учредителите. Името на сдружението трябва да бъде уникално. Името не трябва да се използва от друго юридическо лице в България, да е заблуждаващо, да вдъхва омраза или да прочиворечи на моралните норми.

Устав

Сдружението следва да има управителен орган, който може да бъде както колективен, така и едноличен. Ако е едноличен (управител) той представлява сдружението. Ако е колективен, тогава представляващи са Председател и Заместник-председател на управителния съвет. Сдружението има и още един задължителен орган – Общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго.

Дейност

Сдружението се създава и съществува за осъществяването на идеални цели, които могат да имат различен характер – образователни, екологични, просветни, граждански и т.н. Това обаче не изключва възможността сдружението да осъществява допълнителна стопанска дейност. Това е възможно, доколкото тази дейност не е основна, а допълнителна. Дейността трябва да е свързана с предмета на основаната дейност на сдружението, и приходът от нея се използва за постигането на определените цели.

При своето учредяване сдружението е длъжно да се самоопредели като организация в частна или в обществена полза. Ползата се определя въз основа на интересите, които ще обслужва организацията. Сдруженията, които са регистрирани в частна полза извършват дейност, която е в интерес на определен кръг лица, например от една професия ии съсловие. Сдруженията в обществена полза могат да разходват имуществото си само за определени в закона дейности като здравеопазване, гражданско общество, култура, подпомагане на социално слаби, опазване на околната среда и други.  Промяната на ползата от частна към обществена е възможно, но обратото не е възможно.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!

5/5 - (103 votes)
Сподели