Регистрация на сдружение

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по регистрация на сдружение

Цена: 219 лв. 400.00 лв. до 31.03.2023 г.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50 % отстъпка от държавната такса (25 лв.)

Как да регистрираме сдружение

Какво следва да направите, за да поръчате?

Ние ще изготвим и попълним всички документи за регистрация на вашата организация.

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона „Поръчайте“ ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите за регистрация на организацията. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията. Готовите документи ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. Посещавате нотариус и банка. Връщате ни документите и ние вписваме сдружението Ви в Търговския регистър.

Колко струва всичко?

  • 219 лв. хонорар за изготвяне на документите за регистрация на сдружението (които заплащате към нас);
  • 6 лв. такса за нотариус, за заверка на подписа на представляващия сдружението;
  • 25 лв. държавна такса към Агенция по вписванията – Търговски регистър;

Обща крайна сума: ~250 лева.

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема от 5 до 7 работни дни. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на три работни дни ще изготвим документите за регистрация на сдружението, които след това ще Ви бъдат изпратени за преглед, одобрение и подпис. Трябва да изпълните инструкциите, които сме изпратили (посещавате банка и нотариус), след което да ни върнете подписаните документи по имейл (снимани или сканирани). Накрая ще впишем сдружението Ви в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по регистрация на сдружения с нестопанска цел;

N

Документите за регистрация на НПО-то ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно регистрация на неправителствена организация;

N

Организацията се вписва в Търговския регистър от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е онлайн;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн;

N

Може да направите поръчка по всяко време и от всяка точна на света;

N

Работим всеки ден;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по регистрация;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

N

Може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук!

Година

Регистрирани НПО

Доволни клиенти

Вижте отзиви от нашите клиенти:

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!

Какво е сдружение с нестопанска цел?

Според ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел са два вида: сдружения и фондации. Общото за тези два вида юридически лица с нестопанска цел е естеството на целта, за осъществяването на която се създават. Тя винаги е нестопанска, като те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само доколкото тази дейност е свързана с предмета на основната им дейност и като използват приходите за постигане на предварително определените цели.

Имуществото на сдружението, което служи за осъществяване на нестопанската цел, за постигане на която то е създадено, може да има различни източници. В устава учредителите указват начините на финансиране на дейността – чрез средства от дарения, имуществени вноски и други разрешени от закона способи.

Сдруженията могат да бъдат за извършване на общественополезна дейност и за осъществяване на дейност в частна полза. Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност в частна полза. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 физически лица или 3 юридически лица. Малолетни и непълнолетни лица не могат да бъдат учредители.

Наименование?

Наименованието се избира по усмотрение на учредителите. Името на сдружението трябва да бъде уникално. Името не трябва да се използва от друго юридическо лице в България, да е заблуждаващо, да вдъхва омраза или да прочиворечи на моралните норми.

Устав

Сдружението следва да има управителен орган, който може да бъде както колективен, така и едноличен. Ако е едноличен (управител) той представлява сдружението. Ако е колективен, тогава представляващи са Председател и Заместник-председател на управителния съвет. Сдружението има и още един задължителен орган – Общото събрание. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго.

Дейност

Сдружението се създава и съществува за осъществяването на идеални цели, които могат да имат различен характер – образователни, екологични, просветни, граждански и т.н. Това обаче не изключва възможността сдружението да осъществява допълнителна стопанска дейност. Това е възможно, доколкото тази дейност не е основна, а допълнителна. Дейността трябва да е свързана с предмета на основаната дейност на сдружението, и приходът от нея се използва за постигането на определените цели.

При своето учредяване сдружението е длъжно да се самоопредели като организация в частна или в обществена полза. Ползата се определя въз основа на интересите, които ще обслужва организацията. Сдруженията, които са регистрирани в частна полза извършват дейност, която е в интерес на определен кръг лица, например от една професия ии съсловие. Сдруженията в обществена полза могат да разходват имуществото си само за определени в закона дейности като здравеопазване, гражданско общество, култура, подпомагане на социално слаби, опазване на околната среда и други.  Промяната на ползата от частна към обществена е възможно, но обратото не е възможно.