Регистрация на сдружение

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по регистрация на сдружение

Цена: 249 лв. 500.00 лв. до 30.06.2024 г.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50 % отстъпка от държавната такса

+ отстъпка за изготвяне на политика за поверителност и бисквитки, общи условия при завършване на поръчката

регистрация на сдружение

Какво следва да направите, за да поръчате?

Адвокатус процедура
Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите за регистрация на организацията. Може и да го попълните на по-късен етап.

Адвокатус процедура
Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Адвокатус процедура
Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, в рамките на три работни дни, ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията на сдружението. Готовите документи ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител с подробни инструкции.

Адвокатус процедура

Подписване на документите и вписване

След като сте получили готовите документи следва да ги принтирате и разпишете. След това ни връщате документите сканирани/снимани и адвокат вписва онлайн сдружението Ви в регистъра.

Колко струва да се регистрира сдружение с Advocatus.bg?

 • 249 лв. хонорар за изготвяне на документите за регистрация на сдружението (които заплащате към нас);
 • 25 лв. държавна такса към Агенция по вписванията – Търговски регистър (които заплащате към Агенция по вписванията – Търговски регистър);

Обща крайна сума: ~275 лева.

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около от 5 до 7 работни дни. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на три работни дни, ще изготвим документите за регистрация на сдружението, които след това ще Ви бъдат изпратени за преглед, одобрение и подпис. За разлика от регистрацията на фондация, при регистрацията на сдружение не е необходимо да посещавате банка и нотариус. След като разпечатате и подпишете документите, следва да ни ги върнете снимани/сканирани. Накрая ще впишем сдружението в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Какво е сдружение с нестопанска цел?

Според ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел са два вида: сдружения и фондации. Общото между двата вида организации е, че имат обща цел, за която те се създават, която винаги е нестопанска. Сдружението е доброволно обединение на три или повече лица за извършване на дейност с нестопанска цел. В основата му е готовността на неговите учредители и членове да полагат лични усилия за постигане на нестопанските му цели. За разлика от търговските дружества като ЕТ/ЕООД/ООД, сдруженията не могат да разпределят печалби. Сдружението може все пак да извършва и търговска дейност, която да е свързана и приходите от нея да отиват за финансиране постигането на идеалните цели на сдружението. Сдружението е корпоративно устроено ЮЛНЦ, което има членове и при което съществува правно отношение между всеки отделен член и самото сдружение. Дейността на сдружението може да бъде в обществена или частна полза.

Имуществото на сдружението, което служи за осъществяване на нестопанската цел, за постигане на която то е създадено, може да има различни източници. В устава учредителите указват начините на финансиране на дейността – чрез средства от дарения, имуществени вноски и други разрешени от закона способи.

Сдруженията могат да бъдат за извършване на общественополезна дейност и за осъществяване на дейност в частна полза. Сдружението се учредява от три или повече лица, които се обединяват за осъществяване на дейност в частна полза. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко 7 физически лица или 3 юридически лица. Малолетни и непълнолетни лица не могат да бъдат учредители.

Каква е разликата между сдружение в обществена полза и в частна полза?

При учредяването на сдружението учредителите са длъжни определят дали то ще бъде в частна или в обществена полза. Ползата се определя въз основа на интересите, които ще обслужва организацията.

Сдружението в обществена полза извършва дейност за определни в закона обществено полезни дейности, като например развитието на гражданското общество, духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката и други цели. За сдруженията в обществена полза са предвидени данъчни и финансови облекчения. Определянето за осъществяване на общественополезна дейност е неотменяемо след вписването на това обстоятелство в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдрудението в частна полза извършва дейност в интерес на неговите учредители, определена професия или друга група.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по регистрация на сдружения с нестопанска цел;

N

Документите за регистрация на НПО-то ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно регистрация на неправителствена организация;

N

Организацията се вписва онлайн в Търговския регистър от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е онлайн;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, може да се свържете с нас в чата ан сайта, по имейл, във социалните мрежи;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по регистрация;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Процедура по регистрация на сдружение

1. Учредители. Учредители на сдружение могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица. Учредителите определят нестопанските цели на сдружението и органите, които ще осъществяват дейността. Сдружението в частна полза се учредява от три или повече лица. Сдружение, което е определено за извършване на общественополезна дейност, се учредява от най-малко седем дееспособни физически лица или три юридически лица.

2. Учредително събрание. Регистрацията на сдружение като процедура наподобява регистрацията на фирма. Преди да се регистрира сдружението е необходимо да се проведе учредително събрание на учредителите, на което те да приемат учредителния акт и да вземат решение за учредяване на сдружението. Тези документи се изготвят от нас, преди провеждане на учредителното събрание. На учредителното събрание се определят:

 • наименованието на сдружението;
 • седалището и адреса му на управление;
 • предмета му на дейност и осъществяването му в частна или обществена полза;
 • целите и средствата за постигането им;
 • допълнителната стопанска дейност;
 • избор на членове на управителния орган;
 • приемане на устава.

3. Подготвяне на документите. Екипът ни ще изготви пълния комплект от документи за регистрация на сдружение. Документите, които са необходими са:

 • Заявление А15;
 • Протокол от Учредителното събрание;
 • Списък на учредителите със саморъчен подпис на всяко лице;
 • Устав на сдружението;
 • Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на председател;
 • Нотариално заверен образец от подписа на лицата, които представляват сдружението;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ако документите се подават от пълномощник;
 • Платежно нареждане за внесена държавна такса за регистрация;
 • Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник.

4. Посещение на нотариус. Лицата, които ще представляват фондацията трябва да направят нотариално заверен образец от подписите си. За разлика от процедурата по регистрация на фондация, при сдружението не е необходимо да се заверява учредителния акт.

5. Посещение на банка (не е задължително). Ако при учредяване на сдружението се  предоставят парични суми на сдружението, необходимо е да се открие набирателна сметка в банка на името на сдружението. При регистрацията се предоставя платежно нареждане за направеното дарение в полза на сдружението. Не е задължително да се предоставят на сдружението парични средства или имущество в полза на сдружението при самата регистрация, което обаче е задължително при регистрацията на фондация. В банката се заплаща и държавната такса за вписването му в регистъра, която също се удостоверява с платежно нареждане.

6. Подаване на документите. Регистрацията на сдруженията се извършва пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Процедурата по регистрация на сдружение е уредена в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Регистрацията на сдружение се извършва от представителя й или от упълномощено лице. Ако регистрирате сдружение чрез нас, то ние ще подадем всички изискуеми документи онлайн към Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Когато документите се подават онлайн се използва 50% отстъпка от държавната такса, която вместо 50 лв. ще бъде 25 лв.  Длъжностното лице по регистрацията следва да впише новото сдружение на следващия работен ден след подаване на документите. Справка относно всички вписвания и относно статуса на сдружението ви, след неговата регистрация може да направите на сайта на регистъра на ЮЛНЦ от тук.

5. Какво става след регистрация на сдружението?

– В след регистрацията на фондацията може да имате задължение да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Ние може да ви съдействаме за изготвяне на правилата. Пишете ни ако имате необходимост и ще ви съдействаме с изготвянето им.

– Ако фондацията има уебсайт/онлайн магазин, то е необходимо сайтът да има изготвени общи условия и политика за защита на личните данни и политика за бисквитки. Ние може да ви съдействаме за изготвяне на политиките. При завършване на поръчката може да заявите изготвянето им, като получавате отстъпка ако ги поръчате заедно с регистрацията.

– Необходимо е да намерите счетоводител, който да води счетоводството (може и сами да го правите) и да направи годишното счетоводно приключване на сдружението. Пишете ни ако имате необходимост от счетоводител.

Често задавани въпроси за процедурата по регистрация на сдружение:

Какво може да е името на сдружението?

Името на сдружението се избира от учредителите. Името на сдружението трябва да бъде уникално и не трябва да се използва от друга организация в България, да е заблуждаващо, да вдъхва омраза или да противоречи на моралните норми. Справка на вече заетите наименования може да направите от тук.

Какво трябва да съдържа учредителния акт?

Учредителния акт трябва да съдържа:

– наименование на сдружението;

– седалището;

– целите и средствата за тяхното постигане;

– вида на дейност;

– предмет на допълнителната стопанска дейност;

– органите на управление;

– клоновете;

– правомощията на органите на сдружението;

– правилата относно начина на представляване на сдружението;

– правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;

– срока, за който е учредено сдружението;

– реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски;

– начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите.

Може ли чуждестранни лица да регистрират сдружение в България?

Да, това е възможно. Ако като учредител участва чуждестранно физическо лице, то следва да предостави международен паспорт и други удостоверяващи документи, а ако е чуждестранно ЮЛ, трябва да се предоставят официални документи, установяващи съществуването на ЮЛ и лицата, които го представляват по закона на съответната държава.

Каква е разликата между фондация и сдружение?

1. Сдружението има членове, докато фондацията няма;
2. Имат различни органи на управление. Задължителните органи при сдруженията са общо събрание и управителен орган. При фондациите в частна полза се изисква само управителен орган, а при тези в обществена полза – общо събрание и управителен орган.
3. Различни изисквания при учредяване. За учредяване на сдружение е достатъчно да е налице минимално необходимият брой учредители (от 3 до 7 или повече лица). За учредяване на фондация е достатъчно да има и едно лице – учредител, без значение дали ще бъде определена в частна или в обществена полза. За да се учреди Фондация е задължително учредителят да направи учредително дарение (в пари или друго имущество).

Ако смятате да създадете неправителствена организация сами, единствената възможност е учредяването на фондация.

Ако регистрирам сдружение в частна полза мога ли да го променя в обществена полза след време?

Да, това е възможно. Сдружение регистрирано в частна полза може след това да стане такова в обществена полза, но обратното не е възможно.

Какво имущество може да има сдружението?

Сдружението може да има свое имущество. Имуществото на сдружението е неприкосновено и веднъж вече дарено, то не може да бъде оспорено, отнето, анулирано или изискано. Обикновено клиентите ни откриват набирателна сметка в избрана от тях банка на името на сдружението, като правят дарения и впоследствие преобразуват набирателната сметка в разплащателна (подобно на внасянето на капитала при регистрация ЕООД/ООД).

Какъв е минималния размер на имущество, което следва да бъде дарено?

Няма законово изискване за минимален размер на предоставеното имущество или въобще да се дарява имущество на сдружението. Когато сдружението се учредява с  дарение на парична сума, тя трябва да бъде внесена по набирателна сметка на сдружението в банка. Обикновено сдруженията набират средства от членски внос.

Какви са органите на управление на сдружението?

1. Общо събрание е върховния орган и в него са включени всички членове, освен, ако устава не постановява друго.
2. Управителният съвет. Той включва три или повече лица, които трябва изрично да са членове на организацията. Юридически лица, които са членове, могат да посочат за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на своята организация.
Законът предвижда и опцията да се определи само едно лице, което да управлява този орган. Управител, който да поеме ролята на управителния съвет, се избира отново с гласуване на Общото събрание.

Може ли сдружението да осъщестява търговска дейност?

Сдружението се създава и съществува за осъществяването на нестопански цели, които могат да имат различен характер – екологични, просветни, граждански и т.н. Това обаче не изключва възможността сдружението да осъществява допълнителна стопанска дейност. Това е възможно, доколкото тази дейност не е основна, а допълнителна. Дейността трябва да е свързана с предмета на основната дейност на сдружението, и приходът от нея се използва за постигането на определените цели. Учредителите на сдружението не могат да разпределят приходите от стопанската дейност като печалба.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!

Оценка 5/5 - (103 votes)
Сподели