Регистрация на фондация

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по регистрация на фондация

Цена: 249 лв. 500.00 лв. до 30.09.2024 г.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50 % отстъпка от държавната такса

+ отстъпка за изготвяне на политика за поверителност и бисквитки, общи условия при завършване на поръчката

Регистрация на фондация

Какво следва да направите, за да поръчате?

Адвокатус процедура
Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите за регистрация на фондацията. Може и да го попълните на по-късен етап.

Адвокатус процедура
Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Адвокатус процедура
Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, в рамките на три работни дни, ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията на фондацията. Готовите документи ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител с подробни инструкции.

Адвокатус процедура

Подписване на документите и вписване

След като сте получили готовите документи следва да ги принтирате и разпишете. Необходимо е да посетите нотариус и банка. След това ни връщате документите сканирани/снимани и адвокат вписва онлайн фондацията Ви в регистъра.

Колко струва да се регистрира фондация с Advocatus.bg?

 • 249 лв. хонорар за изготвяне на документите за регистрация на фондация (който заплащате към нас);
 • 25 лв. държавна такса към Агенция по вписванията – Търговски регистър (която заплащате към Агенция по вписванията);
 • 6 – 18 лв. нотариални такси (които заплащате към нотариус);
 • 10 – 20 лв. банкови такси (които заплащате към банка);

Обща крайна цена: ~300 лева.

Колко време отнема регистрацията на фондация?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около от 5 до 7 работни дни. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на три работни дни, ще изготвим документите за регистрация на фондацията, които след това ще Ви бъдат изпратени за преглед, одобрение и подпис. За разлика от регистрацията на сдружение, при регистрацията на фондация е необходимо да посетите нотариус и банка. След като посетите нотариус и банка, следва да ни върнете документите снимани/сканирани. Накрая ще впишем фондацията Ви в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Какво е фондация?

Юридическите лица с нестопанска цел са фондации и сдружения. Общото между двата вида организации е че имат обща цел, за която те се създават, която винаги е нестопанска. За разлика от търговските дружества като ЕТ/ЕООД/ООД, фондациите нямат право да разпределят печалби. Фондацията може все пак да извършва и търговска дейност, която да е свързана и приходите от нея да отиват за финансиране постигането на идеалните цели на фондацията.

Фондацията е некорпоративно устроено юридическо лице. За разлика от сдружението, тя няма членствен състав и не встъпва в членствени правоотношения с физичеки или юридически лица. Тя се създава с дарение или завещание, с които учредителят безвъзмездно предоставя имущество за постигането на определена нестопанска цел. Специфичният ефект от извършването на едностранния учредителен акт обаче е не самото обособяване на целево имущество, а създаването на нов правен субект, който е натоварен с ангажимента трайно да развива нестопанска дейност, посветена на постигането на определените от неговия учредител цели.

Каква е разликата между фондация в обществена полза и в частна полза?

При учредяването на фондацията учредителите са длъжни определят дали тя ще бъде в частна или в обществена полза. Ползата се определя въз основа на интересите, които ще обслужва организацията.

Фондацията в обществена полза извършва дейност за определни в закона обществено полезни дейности, като например развитието на гражданското общество, духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката и други цели. За фондациите в обществена полза са предвидени данъчни и финансови облекчения.

Фондацията в частна полза извършва дейност в интерес на нейните учредители, определена професия или друга група.

Защо да изберете Advocatus.bg да регистрира фондацията Ви?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по регистрация на фондации с нестопанска цел;

N

Документите за регистрация на НПО-то ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно регистрация на неправителствена организация;

N

Организацията се вписва онлайн в Търговския регистър от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е онлайн;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, като може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл, и във фейсбук;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по регистрация;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Процедура по регистрация на фондация

1. Учредители. Учредителите задължително предоставят имущество за дейността на фондацията, определят нестопанските цели, за които те следва да се използват и органите, които ще осъществяват дейността. Учредители могат да бъдат едно или повече пълнолетни физически или юридически лица. За регистрация на фондация в частна полза е достатъчен само един учредител, докато за регистрация на фондация в обществена полза са необходими минимум трима учредители.

2. Фондация се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел. Регистрацията на фондация като процедура наподобява регистрацията на фирма.

Когато фондацията се учредява с дарение, учредителният акт следва да бъде с нотариално заверени подписи на учредителите. Ако с учредителния акт се прехвърля недвижимо имущество на фондацията, то той следва да бъде вписан в Агенция по вписванията по местонахождение на имота. Имуществото, предоставено с учредителния акт, се придобива от момента на вписване на учредителния акт в Агенция по вписванията. При регистрацията е необходимо е да се предостави доказателство за дарението като например удостоверение от банката за извършено по сметка на фондацията плащане.

Когато фондацията се учредява със завещание, което може да бъде саморъчно или нотариално заверено. Според българския закон завещание може да направи само дееспособно физическо лице. Имуществото, предоставено с учредителния акт, се придобива от откриване на наследството.

3. Подготвяне на документите. Екипът ни ще изготви пълния комплект от документи за регистрация на фондация. Документите, които са необходими са:

 • Заявление А16;
 • Учредителен акт;
 • Нотариално заверен препис от завещанието и акт за смърт на завещателя, ако фондацията се учредява със завещание;
 • Решение за учредяване на фондацията и за определяне състава на органите й;
 • Протокол от заседание на органа на управление за избор на представляващ (само при колективни органи);
 • Нотариално заверен образец от подписа на лицата, които ще представляват фондацията;
 • Платежно нареждане за внасяне на дарението по набирателна сметка на фондацията;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ако документите се подават от пълномощник;
 • Платежно нареждане за внесена държавна такса за регистрация;
 • Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник.

4. Посещение на нотариус. Ако фондацията се учредява с дарение, учредителният акт трябва да бъде с нотариално заверени подписи на учредителите. Необходимо е да присъстват всички учредители едновременно. Освен това, лицата, които ще представляват фондацията, трябва да направят нотариално заверен образец от подписите си.

5. Посещение на банка. Ако фондацията се учредява с дарение и то е парична сума, необходимо е да се открие набирателна сметка в банка на името на фондацията и да се направи съответното дарение. При регистрацията се предоставя платежно нареждане за направеното дарение в полза на фондацията. В банката се заплаща и държавната такса за вписването и в регистъра, която също се удостоверява с платежно нареждане.

4. Подаване на документите. Регистрацията на фондациите се извършва пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Процедурата по регистрация на фондация е уредена в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Регистрацията на фондацията се извършва от представителя й или от упълномощено лице. Ако регистрирате фондация чрез нас, то ние ще подадем всички изискуеми документи онлайн към Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Когато документите се подават онлайн се използва 50% отстъпка от държавната такса, която вместо 50 лв. ще бъде 25 лв.  Длъжностното лице по регистрацията следва да впише новата фондация на следващия работен ден след подаване на документите. Справка относно всички вписвания и относно статуса на фондацията ви, след нейната регистрация може да направите на сайта на регистъра на ЮЛНЦ от тук.

5. Какво става след регистрация на фондацията?

– В след регистрацията на фондацията може да имате задължение да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Ние може да ви съдействаме за изготвяне на правилата. Пишете ни ако имате необходимост и ще ви съдействаме с изготвянето им.

– Ако фондацията има уебсайт/онлайн магазин, то е необходимо сайтът да има изготвени общи условия и политика за защита на личните данни и политика за бисквитки. Ние може да ви съдействаме за изготвяне на политиките. При завършване на поръчката може да заявите изготвянето им, като получавате отстъпка ако ги поръчате заедно с регистрацията.

– Необходимо е да намерите счетоводител, който да води счетоводството (може и сами да го правите) и да направи годишното счетоводно приключване на фондацията. Пишете ни ако имате необходимост от счетоводител.

 

Често задавани въпроси за процедурата по регистрация на фондация:

Какво може да е името на фондацията?

Името на фондацията се избира от учредителите. Името на фондацията трябва да бъде уникално и не трябва да се използва от друга организация в България, да е заблуждаващо, да вдъхва омраза или да противоречи на моралните норми.

Какво трябва да съдържа учредителния акт?

Съдържанието на учредителния акт е законово установено в чл. 34, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Учредителния акт трябва да съдържа:

1. наименованието;
2. седалището;
3. целите;
4. посочване в частна или обществена полза;
5. допълнителна стопанска дейност, ако ще се извършва такава;
6. предоставеното имущество;
7. органите на фондацията;
8. клоновете;
9. правилата относно правомощията на органите;
10. правилата относно начина на представляване;
11. срокът, за който е учредена фондацията.

Може ли чуждестранно лице да регистрира фондация в България?

Да, това е възможно. Ако като учредител участва чуждестранно физическо лице, то следва да предостави международен паспорт и други удостоверяващи документи, а ако е чуждестранно юридическо лице, трябва да се предоставят официални документи, установяващи съществуването на ЮЛ и лицата, които го представляват по закона на съответната държава.

Каква е разликата между фондация и сдружение?

1. Фондацията няма членове, докато сдружението има;
2. Имат различни органи на управление. Задължителните органи при сдруженията са общо събрание и управителен орган. При фондациите в частна полза се изисква само управителен орган, а при тези в обществена полза – общо събрание и управителен орган.
3. Различни изисквания при учредяване. За учредяване на сдружение е достатъчно да е налице минимално необходимият брой учредители (от 3 до 7 или повече лица). За учредяване на фондация е достатъчно да има и едно лице – учредител, без значение дали ще бъде определена в частна или в обществена полза. За да се учреди Фондация е задължително учредителят да направи учредително дарение (в пари или друго имущество).

Ако смятате да създадете неправителствена организация сами, единствената възможност е учредяването на фондация.

Ако регистрирам фондация в частна полза мога ли после да я променя в обществена полза след време?

Да, това е възможно. Фондация регистрирана в частна полза може след това да стане такава в обществена полза, но обратното не е възможно.

Какво имущество може да има фондацията?

Фондацията има свое имущество. Имуществото на фондацията е непрокосновено и веднъж вече дарено, то не може да бъде оспорено, отнето, анулирано или изискано. Обикновено клиентите ни откриват набирателна сметка в избрана от тях банка на името на фондацията, като правят дарение и впоследствие преобразуват набирателната сметка в разплащателна (подобно на внасянето на капитала при регистрация ЕООД/ООД).

Какъв е минималния размер на имущество, което следва да бъде дарено?

Няма законово изискване за минимален размер на предоставеното имущество. Когато фондацията се учредява с  дарение на парична сума, тя трябва да бъде внесена по набирателна сметка на фондацията в банка.

Какви са органите на управление на фондацията?

Фондацията следва да има управителен орган, който може да бъде както колективен (управителен съвет), така и едноличен (управител). Ако е едноличен той представлява фондацията. Ако е колективен, тогава представляващи са Председател и Заместник-председател на управителния съвет. При фондации в обществена полза има и още един задължителен орган – Общо събрание. То се състои от най-малко три лица. Върховният орган на фондацията може да вземе решение за нейното прекратяване само ако това не е забранено от учредителя в Учредителния акт.

Може ли фондацията да осъщестява търговска дейност?

Фондацията се създава и съществува за осъществяването на нестопански цели, които могат да имат различен характер – екологични, просветни, граждански и т.н. Това обаче не изключва възможността фондацията да осъществява допълнителна стопанска дейност. Това е възможно, доколкото тази дейност не е основна, а допълнителна. Дейността трябва да е свързана с предмета на основаната дейност на фондацията, и приходът от нея се използва за постигането на определените цели. Учредителите на фондацията не могат да разпределят приходите от стопанската дейност като печалба.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!

Оценка 5/5 - (107 votes)
Сподели