В настоящата статия ще представим обща информация относно юридическите лица с нестопанска цел и по-конкретно сдруженията, тяхната правна същност, как да се подготвим и как да регистрираме сдружение, както и ще направим съпоставка между сдруженията за осъществяване на общественополезна дейност и на дейност в частна полза.

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ ОТ ТУК

Обща информация относно регистрацията на сдружение          

Сдруженията с нестопанска цел са корпоративно устроени юридически лица, създадени за да защитават определени интереси на своите членове – културни, научни, професионални и други. Те могат да имат формата на клубове по интереси, кръжоци, съюзи. Техни членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.

Според ЗЮЛНЦ юридическите лица с нестопанска цел са два вида: сдружения и фондации. Как да регистрирате фондация може да видите тук. Общото за тези два вида юридически лица с нестопанска цел е естеството на целта, за осъществяването на която се създават. Тя винаги е нестопанска, като съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ те могат да извършват допълнителна стопанска дейност само доколкото тази дейност е свързана с предмета на основната им дейност и като използват приходите за постигане на предварително определените цели. За разлика от търговските дружества, ЮЛНЦ не търсят постигане на стопански резултати.

Съпоставка между сдружения за осъществяване на общественополезна дейност и на дейност в частна полза

Без да е изрично предвидено в законова разпоредба, ЗЮЛНЦ разделя юридическите лица на организации за осъществяване на дейност в обществена или съответно, в частна полза.

Първата съществена разлика, както подсказва и наименованието им, е вида дейност, който се осъществява от сдружението и по-специално – в чий интерес е той. При сдруженията, извършващи дейност в частна полза, юридическото лице извършва дейност, която е в интерес на определен кръг лица, който е специфичен. Дейността може да бъде в интерес на членовете на сдружението, лица от други групи, представители на дадена професия/занаят. Дейността винаги се отнася до определен и сравнително ограничен кръг от лица, но не и за обществото като цяло. Обратното – сдруженията в обществена полза се учредяват и дейността им е предназначена да бъде от полза на обществото като цяло.

Следващата разлика е в броя на учредители на сдруженията. Сдружението в частна полза се учредяват от най-малко три лица, без значение дали са физически или юридически лица. Юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза се учредяват от най-малко седем физически или три юридически лица.

На следващо място, сдруженията с нестопанска цел в частна полза могат да се преобразуват в такива в обществена полза, докато обратното не е възможно.

И не на последно място, следва да се има предвид, че сдруженията с нестопанска цел в обществена полза разполагат с някои привилегии спрямо тези в частна полза. Те могат да бъдат подпомагани от държавата чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения, могат да бъдат финансирани от държавата при условия и по ред, определен в съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи. (член 4, ал 1 от ЗЮЛНЦ)

Важни елементи на сдружението

Преди да учредите сдружение, независимо дали в частна или обществена полза, има няколко изключително важни елемента, на които трябва да обърнете внимание:

 • Наименование – Задължително трябва да съдържа означението „Сдружение“. Освен това може да включва означение за предмета на дейност, участващите лица, както и свободно избрана от Вас добавка. Както и при регистрацията на фирма, единственото изискване е наименованието на сдружението е да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морал. Наименованието задължително трябва да бъде изписано на български език, като допълнително може да бъде изписано и на чужд език. При изписване на името могат да се използват също така точка, тире или празно място, но не могат да бъдат използвани „&” и „+“. ТУК може да проверите дали избраното от Вас наименование е свободно.
 • Основни цели – описание на целите, за постигане на които се учредява сдружението. Те не могат да имат стопански (търговски характер). Може подробно да опишете целите, които сте си поставили да постигнете, сферата, с която са свързани. Допустимо е по-подробно описание, възможно е и целите да бъдат определени по-обобщено. При формулирането им трябва да се внимава да не противоречат на разпоредбите на Конституцията, на законите и на добрите нрави.
 • Средства– необходимо е да определите средствата, чрез които ще постигнете заложените в устава цели. Такива могат да бъдат: организиране на състезания, конференции, семинари, свързани с дейността на сдружението, издаване на рекламни материали с цел популяризиране на дейността на сдружението.
 • Допълнителна стопанска дейност– Допълнителната стопанска дейност следва да е свързана с предмета на основна дейност, за която е регистрирано дружеството. Прихода от допълнителната стопанска дейност следва да се използва за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Често е сходна със средствата за постигане на целите.
 • Определяне на извършваната дейност– Както посочихме по-горе, сдруженията могат да извършват дейност в обществена или в частна полза. Преди да учредите сдружение следва да вземете решение за това и същото да бъде посочено в устава на юридическото лице. При избора Ви съветваме да вземете предвид съпоставката, направена по-рано в статията.

Какви са необходимите документи за регистрация на сдружение?

 • Устав на сдружението – той трябва да съдържа наименование, седалище на сдружението, целите и средствата за тяхното постигане, определяне на вида дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, предмет на допълнителна стопанска дейност, органи на управление, срок на учредяване и други. Изискванията за съдържанието на устава са посочени в чл. 20 от ЗЮЛНЦ. Уставът е най-важният документ на сдружението, който ще регулира начина на фукнциониране на сдружението, отношението между членовете, управлението му и други съществени елементи. Поради това Ви съветваме да не използвате готови бланки, а да подходите внимателно при съставянето му, а при необходимост да се обърнете за съдействие към специалист.
 • Учредителен протокол – документът трябва да съдържа дневния ред на учредителното събрание, както и взетите на него решения. С учредителния протокол следва да бъдат взети решения за учредяване на сдружението и приемане на неговия устав, избор на име на сдружението, седалище, цели и средства за тяхното постигане, допълнителна стопанска дейност и органи на управление.
 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – Сдружението може да бъде управлявано от колективен орган (управителен съвет) или от едноличен орган (управител). Документът дава информация за подписа на управителя или членовете на управителния съвет.
 • Заявление по образец А15 –  с изключително внимание следва да бъде попълнен този документ, тъй като практиката показва, че най-много грешки, основания за отказване на регистрация, са допуснати именно тук. Поради това Ви съветваме да се обърнете към специалист при попълването му. Заявлението заедно с останалите документите могат да бъдат подадени от представляващия сдружението, от адвокат или от пълномощник с нотариална заверка на пълномощното. Ако заявлението за регистрация на сдружението бъде подадено онлайн, таксата ще бъде 25 лева.
 • Декларации – към пакета от документи за регистрация следва да бъдат включена и Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър, а ако се подава от пълномощни/адвокат – и Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР.
 • Документ за заплатена държавна такса – държавната такса за регистрация на сдружение е 50 лева, а ако документите бъдат подадени онлайн – 25 лева. Сумата трябва да бъде преведена по следната банкова сметка:

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

IBAN: BG36 CREX 9260 3114 5494 01

BIC: CREXBGSF

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ ОТ ТУК

Колко време отнема процедурата по регистрация на сдружение?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около 3 работни дни. След като заявите услугата, попълните въпросника и заплатите хонорара ни, в рамките на три работни дни ще изготвим горепосочените документи, които ще Ви бъдат изпратени за преглед и одобрение. След като ни предоставите готовите документи, ние ги подаваме в Търговски регистър и до 24 часа сдружението е регистрирано.

Колко струва?

Хонорар за изготвяне на необходимите документи и съдействие до приключване на процедурата по регистрация:

249 лева, които се заплащат предварително преди изготвяне на документите.

Държавна такса към Агенция по вписванията – 25 лева, които се заплащат преди регистрацията в избрана от Вас банка към Агенция по вписванията;

Общо: ~275 лева

Ще бъдем неотлъчно до Вас от началото на процедурата до приключването ѝ с вписване на сдружението.

Поръчайте услугата ни по регистрация на сдружение:

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ ОТ ТУК

Оценка 5/5 - (61 votes)
Сподели