ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ADVOCATUS.BG

I. Общи положения

1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията и представляват споразумение между ADVOCATUS.BG в качеството му на оператор на интернет страницата, от една страна и всеки един потребител или посетител, заредил интернет страницата в своя интернет браузър, от друга.
2. Използването на услугите на ADVOCATUS.BG е възможно единствено след приемане на настоящите Общи условия за ползване. Всяко едно действие на потребител/ползвател, след като интернет страницата ADVOCATUS.BG е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия и има навършена 16-годишна възраст.

ІІ. Данни

3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименoвание на търговеца: АДВОКАТУС ООД /ADVOCATUS.BG/
  2. ЕИК: 205519759
  3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 70, вх. 5, ет. 6, ап. 7
  4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Витоша № 75
  5. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Витоша № 75
  6. E-mail: office@advocatus.bg

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. Предмет

4. ADVOCATUS.BG действа като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия. Компанията не видоизменя, не инициира предаването на информация и не избира нейния получател.
5. ADVOCATUS.BG предлага юридически и консултантски услуги, без процесуално представителство пред съда и държавни институции.
6. ADVOCATUS.BG не предлага посреднически услуги и не е посредник по смисъла на Търговския закон.
7. Ползвателите сключват договор за консултантски или юридически услиги с ADVOCATUS.BG. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ADVOCATUS.BG.
8. По силата на сключения с потребителите договор за консултантска или юридическа услуга ADVOCATUS.BG се задължава да изпълни задълженията си по договор своевременно. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ADVOCATUS.BG.
9. Ползвателите заплащат на ADVOCATUS.BG възнаграждение за извършените услуги, съгласно условията, определени в сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, за съответната услуга, обявено на сайта на ADVOCATUS.BG.
10. Потребителите и ADVOCATUS.BG се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договорите могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
11. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ползвателя при извършване на регистрация, ако ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. Изпълнение на договора

12. ADVOCATUS.BG следва да изпълни задълженията си в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ADVOCATUS.BG следва да изпълни задълженията в разумен срок.
13. Ползвателят следва да заплати възнаграждението по договора предварително по определен от ADVOCATUS.BG метод на плащане.
14. Не се допуска публикуване на съдържание от страна на потребител или какъвто и да било друг вид посетител, което би въвело останалите потребители или посетители на платформата в заблуждение относно вида, типа и характера на услугите, които ADVOCATUS.BG предлага, или би навредило на имиджа на компанията.
V. Конфиденциалност на комуникацията
15. Компанията третира всяка информация, като конфиденциална и се задължава да не я разкрива пред трети лица, извън нейните податели и адресати в рамките на платформата и представители и служители на ADVOCATUS.BG.
16. Изключение от горния член се допуска, когато информацията е надлежно изискана и е необходимо да бъде предоставена на компетентен властови орган и/или съгласно действащото законодателство.
17. Всяка налична и/или съхранена информация и комуникация на уебсайта се криптира и защитава чрез Secure Socket Layer (SSL) протокол, гарантиращ нейната сигурност и невъзможност да бъде прихваната от трети лица при обичайна употреба и експлоатация на платформата.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

18. ADVOCATUS.BG предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. Вижте Политика за личните данни.

VII. Изменение и достъп до общите условия

19. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ADVOCATUS.BG, за което последният не е необходимо да уведомява потребителите.
20. Компанията публикува тези общи условия на адрес http://ADVOCATUS.BG заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VIII. Прекратяване

21. Настоящите общи условия и договора с потребителя се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
22. ADVOCATUS.BG има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ползвателят използва сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
23. ADVOCATUS.BG си запазва правото, при неспазване на някоя от установените норми и правила в настоящите Общи условия от страна на потребител/ посетител, по своя преценка да забрани достъпа на същия до сайта.

IX. Отговорност

24. ADVOCATUS.BG не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
25. ADVOCATUS.BG не носи отговорност за вреди, причинени от ползвателите на трети лица.
26. ADVOCATUS.BG не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ползвателя в процеса на използване или неизползване на http://www.advocatus.bg и сключване на договори s ADVOCATUS.BG.
27. ADVOCATUS.BG не носи отговорност за времето, през което Платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
28. ADVOCATUS.BG не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под услугите, новините и статиите в сайта.
29. ADVOCATUS.BG не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

X. Други условия

30. ADVOCATUS.BG и потребителите се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
31. ADVOCATUS.BG и потребителите се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
32. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Последна актуализация: 30.10.2018 г.

Оценка 5/5 - (1 vote)
Сподели