„Никой не е забогатял, работейки от 9 до 18 ч.“ Сигурно многократно сте чували този цитат. А може би сте предприели вече действия. При всички положения, ако решите да стартирате бизнес, първата стъпка е да регистрирате собствена фирма. В настоящата статия ще изясним въпроса как да регистрираме фирма и какви са основните разлики между Е/ООД и ЕТ.

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ОТ ТУК

Какво е фирма/юридическо лице/ и ООД и ЕООД?                 

Един от възможните начини за извършване на търговска дейност е чрез юридическо лице – Събирателно дружество, Командитно дружество, Командитно дружество с акции, Дружество с ограничена отговорност и Акционерно дружество. Най-просто казано търговското дружество е самостоятелен субект, който може да участва в гражданския и търговския оборот и има относителна самостоятелност.

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е най-предпочитаната форма за упражняване на търговска дейност, защото има редица преимущества. При ООД учредителите трябва да са минимум двама, като няма изискване да имат равни капиталови вложения. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – той се притежава от едно физическо или юридическо лице.

Какво е едноличен търговец – ЕТ?

Едноличен търговец (ЕТ) е вид търговец. За да бъде едно лице ЕТ, то задължително трябва да е физическо (не юридическо) лице и трябва да е дееспособно. ЕТ не е търговско дружество и имуществената отговорност се носи от физическото лице.

Дружество с ограничена отговорност и едноличен търговец

Елементи на ООД и ЕООД

Преди да учредите ООД или ЕООД има няколко изключително важни елемента, на които трябва да обърнете внимание:

 • Фирма – това е името на дружеството. Тя задължително трябва да съдържа означението „ООД“ или „ЕООД“. Освен това тя може да включва означение за предмета на дейност, участващите лица, както и свободно избрана от Вас добавка. Единственото изискване е фирмата да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морал. Наименованието задължително трябва да бъде изписано на български език, като допълнително може да бъде изписано и на чужд език. При изписване на името могат да се използват също така точка, тире или празно място, но не могат да бъдат използвани „&” и „+“.ТУК може да проверите дали избраната от Вас фирма е свободна.
 • Предмет на дейност – описание на дейността, която ще бъде извършвана. Тук може подробно да опишете дейността, с която фирмата ще се занимава, сферата, в която ще оперира. Описанието може да е изключително подробно, а може и да е по-обобщено, може да включва и дейности, които към момента на учредяване дружеството няма да изпълнява. Ограниченията в избора на предмет на дейност са свързани с определени дейности, за упражняването на които има специални изисквания. Посочените не трябва да противоречат на законите и на добрите нрави, а също и да не са със специален разрешителен режим за извършването им – напр. медицински дейности, търговия с хранителни продукти, продажба на тютюневи изделия. Ако включвате подобни дейности, следва да приложите нужните удостоверяващи документи, в противен случай длъжностното лице по регистрация ще откаже регистрация на Вашата фирма.
 • Капитал – той показва началното имущество на фирмата. Капиталът се измерва в левове и се разделя на равни дялове, които не трябва да са по-малки от 1 лев. Не е необходимо съдружниците да притежават равен брой дялове. Минималният размер на капитала е 2 лева. Капиталът се внася по набирателна банкова сметка на фирмата преди нейната регистрация в Търговския регистър. Ако капиталът е 2 лева, то преди регистрацията цялата сума следва да бъде внесена. Ако е повече от 2 лева – за вписването е необходимо да бъде внесен 70% от него. Всеки от съдружниците внася своя дял в брой, макар някои банки да допускат изключения. Внесените пари в банката впоследствие стават собственост на фирмата.

Елементи на ЕТ

Елементите на ЕТ се припокриват с тези на дружеството с ограничена отговорност, с изключение на капитала. При ЕТ няма внесен капитал и физическото лице отговаря с личното си имущество за задълженията на предприятието.

Фирма на ЕТ е наименованието, под което ЕТ осъществява дейността си. Задължително трябва да съдържа личното или фамилното име, с което лицето е известно в обществото. Може да съдържа и друга дума, която не е свързана с лицето.

Едно лице може да регистрира само една фирма на свое име. Фирмата на ЕТ може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му, защото фирмата е елемент от него. При прехвърлянето към наименованието трябва да се добави и името на новия собственик.

Какви са необходимите документи за регистрация на ООД/ЕООД?

 • Учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД) – той трябва да съдържа име, седалище и адрес на управление на дружеството, имената и личните данни на съдружниците, предмета на дейност, размера на капитала, както и стойността на вноските на съдружниците (за ООД), името и личните данни на управителя/управителите. Учредителният акт/дружественият договор е най-важният документ на дружеството, който ще регулира начина на функциониране на дружеството, отношението между съдружниците, управлението му и други съществени елементи. Поради това Ви съветваме да не използвате готови бланки, а да подходите внимателно при съставянето му и да се обърнете към нас ако желаете да съставим учредителния акт/дружествения договор.
 • Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД) – документът трябва да съдържа дневния ред на учредителното събрание, както и взетите на него решения.
 • Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД) – за управител може да бъде назначен един или няколко от съдружниците, които могат да управляват заедно и/или поотделно, както и външно за дружеството лице.
 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – документът трябва да бъде нотариално заверен от нотариус, като подписът следва да бъде положен пред самия нотариус от управителя на дружеството.
 • Документ за внесен капитал – в избрана от Вас банка следва да откриете набирателна сметка, където да внесете капитала. Срещу направената вноска ще получите бележка за внесен капитал.
 • Заявление по образец А4 –  Това е специален формуляр за регистрация на дружество с ограничена отговорност.  Практиката ни показва, че най-много грешки се допускат именно в това заявление. Поради това Ви съветваме да се обърнете към специалист при попълването му. Ако лично търговецът подава заявлението е необходимо само да го подпише, но ако го подава трето лице – необходима е нотариална заверка на подписа на управителя.
 • Декларации – към пакета от документи за регистрация следва да бъдат включени и няколко декларация, изисквани от Закона за Търговския регистър и Търговския закон
 • Документ за заплатена държавна такса – държавната такса за регистрация на ООД/ЕООД е 110 лева, а ако документите бъдат подадени онлайн – 55 лева. Сумата трябва да бъде преведена по следната банкова сметка:

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

IBAN: BG36 CREX 9260 3114 5494 01

BIC: CREXBGSF

 • Лиценз или разрешение – тези документи се прилагат, когато предметът на дейност на дружеството включва дейности, за чието упражняване е необходим съответния лиценз.

Какви са необходимите документи за регистрация на ЕТ?

 • Заявление А1 за вписване в Търговски регистър към Агенция по вписванията
 • Образец от подписа, който не е задължително да е нотариално заверен, за разлика от останалите търговски дружества
 • Документ за внесена държавна такса в размер на 30 лв.
 • Писмена декларация, че лицето не е лишено от правото да упражнява търговска дейност

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ОТ ТУК

Колко време отнема процедурата по регистрация на фирмата?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около 3 работни дни. След като заявите услугата, попълните въпросника и заплатите хонорарът ни, ще изготвим горепосочените документи, които ще Ви бъдат изпратени за преглед и одобрение и заверка, и накрая ще впишем фирмата в Търговския регистър.

Колко струва?

Хонорар за изготвяне на необходимите документи и съдействие до приключване на процедурата по регистрация на фирмата:

99 лева, които се заплащат предварително преди изготвяне на документите.

Държавна такса към Агенция по вписванията – 55 лева, които се заплащат преди регистрацията в избрана от вас банка; Държавната такса за регистрация на ЕТ е 30 лв.

За нотариална заверка на подписите на управителя, на заявлението А4 и на пълномощното за подаване на документи се дължат такси в размер на 6 лева. 

За откриване на набирателна сметка и внасяне на капитал (мин. 2 лв.) в зависимост от избраната от Вас банка се дължат между 10 и 20 лева

Общо: ~180 лева за ЕООД/ООД и ~ 150 лв. за ЕТ

Данъци и осигуровки

За дейностите, които ЕТ извършва, се заплаща патентен данък. чийто размер зависи от вида патентна дейност, местонахождението на обекта, както и за
определени дейности от неговата квадратура. Ако годишният оборот не надвишава 50 000 лева се дължи само патентен данък, но ако оборотът надвишава тази сума – търговецът трябва да се облага и по общия ред. Облагането с патентен данък в повечето случаи е по-неизгодно, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на Е/ООД. В сравнение – при Е/ООД се дължи 10% плосък данък върху печалбата. В края на всяка календарна година собственикът на ЕТ изравнява и довнася осигурителни вноски върху реализираната печалба до размера на максималния осигурителен доход, определен на годишна база. Собствениците на Е/ООД не внасят осигуровки. При тези търговски дружества осигуровки се заплащат единствено за управителя.

Счетоводство

ЕТ могат да водят едностранно или двустранно счетоводно записване, което зависи от направения оборот през предишния отчетен период. При приключване на годината не е задължително съставянето на Годишен финансов отчет (ГФО), а само Отчет на приходите и разходите (ОПР). При Е/ООД е задължително двойното счетоводно записване, а в края на годината задължително се съставя ГФО с всички приложения, съгласно Националните счетоводни стандарти. Поради това разходите за счетоводни услуги при ЕТ са значително по-малки от тези за Е/ООД.

Отговорност на собствениците/съдружниците

Собственикът на ЕТ отговоря с цялото си имущество за задълженията на фирмата. Ако собствеността и активите на ЕТ не покриват задълженията, то кредиторите могат да насочат претенциите си и към личното имущество на собственика. При Е/ООД отговорността на съдружниците, както се разбира от името на вида търговско дружество, е ограничена до размера на техните дялове. Е/ООД е капиталово дружество и то отговаря за задълженията си до размера на капитала.

Промяна от ЕТ в ООД

Законът предоставя възможност, след ако вече сте регистрирали ЕТ, да го промените на Е/ООД. Обратната хипотеза (от Е/ООД към ЕТ) не е възможна.

Закриване на фирмата

И в двете хипотези процедурата е тромава и сравнително сложна. Разликата е, че при ЕТ процедурата е сравнително опростена и приключва значително по-бързо. При Е/ООД процедурата е доста по-сложна, следва да се стартира процедура по ликвидация, която трае минимум 6 месеца. Държавните такси, които се дължат при прекратяване, отново са по-ниски при ЕТ, от колкото при Е/ООД.

Поръчайте услугата ни по регистрация на фирма:

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА ОТ ТУК

Ще бъдем неотлъчно до Вас от началото на процедурата до приключването ѝ с вписване на фирмата.

Оценка 5/5 - (58 votes)
Сподели