Обжалване на акт или наказателно постановление

99,00 лв.

За да завършите поръчката си натиснете бутона Поръчване

Ако не сте попълнили въпросника за изготвяне на жалбата, ще ви изпратим имейл с линк към него, за да го попълните.

Необходимо е да заплатите нашия хонорар, като може да го направите по банков път, електронно чрез ePay.bg или кеш в офис на EasyPay.

За да подготвим жалбата до съда е необходимо да ни изпратите електронния фиш, акта и/или наказателното постановление по имейл office@advocatus.bg

ОБЖАЛВАНЕ НА АКТ, ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На обжалване по съдебен ред подлежат една част от издадените наказателни постановления за нарушения на Закона за движенията по пътищата, вкл. и електронните фишове. Не подлежат на съдебно обжалване наказателните постановления, с които се налага административно наказание глоба в размер до 50 лева.

Наказателното постановление може да се обжалва пред съда в 14 дневен срок от получаването му.

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, като обжалването става чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава. В седемдневен срок от получаване на жалбата наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд. Районният съд в състав от един съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд.

Не предлагаме процесуално представителство пред съда за обжалване на наказателните постановления, но ще подготвим всички необходими документи, ще Ви дадем подробни указания за процедурата и ще бъдем на разположение до приключване на делото.

Производството по обжалване в съда е БЕЗПЛАТНО– не заплащате никакви държавни такси! Дори може и да не се явявате в съда – жалбата ще бъде разгледана!

Ако смятате, че правата Ви са нарушени, незабавно се свържете с нас.

Защитаваме правата Ви!