Обжалване на наказателно постановление от КАТ

Поръчайте изготвяне на жалба за обжалване на наказателно постановление или електронен фиш съставени от КАТ /Пакет обжалвай сам/

Цена: 100 лв.

+ безплатна консултация за вероятността за отмяна на постановлението

Обжалване на наказателно постановление

Какво следва да направите, за да поръчате?

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона “Поръчайте” ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на жалбата. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на жалбата и подаване в съда

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим вашата жалба. Жалбата, заедно с подробни инструкции ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. Вие следва да я внесете в съда, за да бъде разгледана.

Колко струва всичко?

  • 100 лв. хонорар за изготвяне на жалбата;
  • Производството по обжалване на актове, електронни фишове и наказателни постановления е БЕЗПЛАТНО!
  • Не се дължат държавни такси за разглеждане на жалбата от съда, както и при обжалване на по-горна инстанция.
  • Дори може и да не се явявате в съда – жалбата ще бъде разгледана!

Общо всичко ще ви струва 100 лева! 

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че обжалването отнема около един месец. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на един работен ден ще изготвим жалбата. След това следва да входирате жалбата в съда. Ще бъде насрочено дело за разглеждане на жалбата и след това съдът ще постанови решение.

Кои актове, електронни фишове и наказателни постановления подлежат на обжалване?

На обжалване по съдебен ред подлежат една част от издадените наказателни постановления за нарушения на Закона за движенията по пътищата, вкл. и електронните фишове. Актовете не подлежат на обжалване по съдебен ред. Срещу тях може да бъде възразено по административен ред и органът, който е издал акта, да не издаде наказателно постановление.

Не подлежат на обжалване и съставените фишове /не електронни/. Не подлежат на съдебно обжалване наказателните постановления, с които се налага административно наказание глоба в размер до 50 лева.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в обжалване на електронни фишове и наказателни постановления;

N

Жалбата ще бъде изготвена от екип висококвалифицирани юристи;

N

Може да поръчате изготвяне на жалбата изцяло онлайн и по всяко време;

N

Работим всеки ден, може да ни пишете на чата в сайта, по имейл или в социалните мрежи;

N

На разположение сме през цялото време до постановяване на съдебното решение;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

Срокове за обжалване

В 3-дневен срок от съставянето и връчването на акт /АУАН/ на нарушителя, последният има право да направи писмени възражения, ако не е направил такива при съставянето на акта или в допълнение към дадените вече възражения.

Срокът за обжалване на наказателно постановление е 7-дневен и тече от връчването му на нарушителя.

В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на МВР.

Обжалването пред съда на електронен фиш, респ. на отказ за анулиране на електронен фиш от директора на ОД на МВР, се извършва в 14-дневен срок от получаване на фиша, респ. от получаване на отказа за анулирането му.

Срокът за обжалване на постановеното от районния съд решение по жалба/протест срещу наказателно постановление е 14 дни и тече от връчване на съобщение за изготвеното решение.

Къде да подадете жалбата?

Подобно на съдебното производство за развод по взаимно съгласие, производствата по обжалване на наказателни постановления се реализират по съдебен ред пред съответния районен съд, а касационните – пред съответния административен съд. Обжалването става чрез наказващия орган, който го е издал.

Предпоставки за предявяване на жалба

За да бъде предявена жалба срещу наказателно постановление и същата да бъде годно средство за защита на посоченото в постановлението като нарушител лице, трябва да са налице определени предпоставки – пороци на наказателното постановление, респ. електронния фиш, в противен случай жалбата би била неоснователна.

Оспорването на наказателните постановления и електронни фишове би било основателно при следните предпоставки:

 1. Незаконосъобразност на наказателното постановление или електронен фиш, издадени по ЗДвП

Наказателното постановление ще е незаконосъобразно при нарушения на материалния закон или съществени нарушения на процесуалния закон. Такива случаи са налице при издаване на наказателно постановление за деяние, което не съставлява административно нарушение към момента на извършването му или вече не е нарушение към момента на издаване на постановлението.

Незаконосъобразно е наказателно постановление, издадено за нарушение, което е извършено при условията на крайна нужда или неизбежна отбрана.

Незаконосъобразно ще е и наказателно постановление, което е издадено за приготовление към административно нарушение – чл. 9, ал. 1 от ЗАНН, както и за опит към административно нарушение, защото опитът се наказва само в предвидените от закона случаи.

Незаконосъобразно ще е наказателно постановление, издадено от некомпетентен орган. Органът следва да бъде материално, местно и йерархично компетентен.

Незаконосъобразно ще е наказателно постановление, което страда от формални пороци – неспазване на предписаната по закон форма на постановлението, липса на задължителен реквизит в постановлението, водещ до неговата незаконосъобразност или нарушения по формата и съдържанието на предхождащия го АУАН.

Пороците във формата и/или съдържанието на АУАН трябва да са съществени – т. е. такива, които да рефлектират върху законосъобразността на АУАН и да не могат да бъдат отстранени при съставяне на наказателното постановление, тъй като чл. 53, ал. 2 от ЗАНН изрично допуска съставяне на редовно наказателно постановление и при пропуски в АУАН, ако са безспорно установени нарушението, нарушителят и неговата вина. Съществен е всеки порок, свързан с накърняване правото на защита на нарушителя.

Случаи на нарушения на правото на защита на нарушителя са:

на нарушителя не му е дадена възможност да предостави своите обяснения или възражения при съставяне на акта за установяване на нарушението или актът за установяване на административното нарушение не е съставен в негово присъствие;

нарушителят не е получил екземпляр от АУАН – това възпрепятства даването на обяснения и възражения по акта от нарушителя и възможността да предостави доказателства, които изключват отговорността му или установяват наличие на смекчаващи вината обстоятелства;

нарушението не е описано конкретно в АУАН – това естествено също пречи на правото на защита на нарушителя, тъй като за да може да организира същата, той най-напред следва да знае за какво нарушение му е съставен акт т. е. в АУАН не е достатъчно контролният орган, установил нарушението, да посочи нарушения закон, а трябва да опише самото нарушение и обстоятелствата по извършването му, в противен случай е засегнато правото на защита на нарушителя;

нарушителят не е получил екземпляр от наказателното постановление;

Незаконосъобразен ще е електронен фиш, който:

– е съставен при неизправно или негодно техническо средство;

– е съставен на лице, различно от собственика на автомобила, когато се съставя първоначалния такъв фиш;

– е оспорен в седемдневния срок след връчването му пред директора на съответната структура на МВР и е имало основания за анулирането му по чл. 189, ал. 6 от ЗДвП, но е анулирането е отказано без основание.

Може да се касае и за други пороци в производството по издаване на наказателното постановление – напр. съставяне на наказателното постановление след изтичане на сроковете за издаване на постановление или въз основа на АУАН, съставен след срока, в който е следвало такъв да се издаде, съставяне на постановление от лице, което е недопустимо да издава такова поради наличие на причини за отвод и др.

 2. Несправедливост на наложеното наказание

Наложеното наказание е несправедливо, когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и на целите на наказанието по чл. 12 от ЗАНН.

Затова и при преценката на наказанието административнонаказващият орган трябва задълбочено да изследва всички обстоятелства по нарушението, вината на нарушителя, възможните изключващи отговорността обстоятелства, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства и ако намери, че следва да се наложи наказание, то същото да съответства по тежест на нарушението.

Срокове за установяване на нарушенията и налагане на наказания

Административнонаказателно производство не се образува, а образуваното се прекратява, ако са изтекли определените в чл. 34 от ЗАНН срокове за това. Общият срок, в който може да се състави АУАН и производството по административното наказване да се осъществи е до три месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от една година от извършване на нарушението.

Разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗАНН изисква постановленията да бъдат издадени не по-късно от 6 месеца след издаване на съответния АУАН. В противен случай производството следва да се прекрати. Ако постановлението бъде издадено след този срок, то същото ще е незаконосъобразно и ще бъде отменено само на това основание.

Какво следва да съдържа жалбата

В жалбата следва да се посочат всички слабости на наказателното постановление или електронния фиш, респ. отказа за анулирането на фиша, пороци в производството по издаването на тези актове, в производството по установяване на нарушението и съставянето и връчването на АУАН, на които жалбоподателят основава неговата незаконосъобразност.
Към жалбата следва да се представят всички документи, на които жалбоподателят се позовава, за да установи незаконосъобразността на постановлението, електронния фиш или явната несправедливост на наложеното наказание. Освен това следва да се посочат и свидетелите, експертизите, които ще се искат, ако това е необходимо, както и искания за издаване на съдебни удостоверения, искания за представяне на документи или прилагане на преписки от други органи и лица, трети на производството.

Петитумът на жалбата, т. е. това, което жалбоподателят иска да постанови съда с решението си по повод наказателното постановление, може да бъде:

 – пълна отмяна на постановлението;

– частична отмяна на постановлението (напр. за част от наложените санкции, ако с постановлението са установени няколко нарушения и са наложени повече санкции);

намаляване на наказанието, наложено с постановлението, или

установяване явната маловажност на деянието и отмяна на наказателното постановление на това основание.

Доказването е прехвърлено върху нарушителя, ако същият иска да обори констатациите в АУАН!

 

Производство пред съда

Жалбата се подава чрез административнонаказващия орган, който е длъжен в срок от седем дни от постъпването им да ги комплектува с преписката и да ги изпрати в компетентния районен съд.

Жалбата се подава с преписи според броя на заинтересованите страни. До даване на ход на делото, могат да се правят и допълнителни писмени изложения, за допълване доводите по жалбата – чл. 320, ал. 3 от НПК.

Съдебните заседания се провеждат с призоваване на страните – жалбоподателя и административния орган, и на посочените свидетели и вещи лица.

Неявяването на някоя от страните не е пречка за провеждане на заседанието, освен ако е налице уважителна причина за това – внезапно заболяване, служебен отпуск и др. По същия начин стои въпросът и с другите призовани за делото лица – свидетели, вещи лица, заинтересовани страни.

Сред свидетелите най-важно място заема актосъставителят, който обикновено се разпитва първи. Разпитът се води най-напред от съда, като всяка от страните може да поставя своите въпроси за допълнителни разяснения на отделни обстоятелства.

Всяка от страните представя своите доказателства и след изчерпване на доказателствените искания и събиране на всички допуснати доказателства, страните изразяват устно становището си по законосъобразността/незаконосъобразността на наказателното постановление.

След приключване на устните състезания, делото се обявява за решаване, като съдът се произнася с решението си в срок от тридесет дни от датата на последното заседание.

Обжалване на решението на районния съд

Решението на районния съд се обжалва с касационна жалба пред съответния административен съд. Срокът е 14 дни, считано от деня на получаване на съобщението за изготвеното решение от районния съд – чл. 211 от АПК.

Касационна жалба се предявява от страната, която не е удовлетворена от съдебното решение.

Основанията за предявяване на касационна жалба са посочени в чл. 348 от НПК, във вр. с чл. 84 от ЗАНН, а именно:

а) нищожност на решението на районния съд;

б) недопустимост на решението на районния съд;

в) неправилност на решението на районния съд:

– при нарушения на закона (неправилно приложение на закона или прилагане на закон, който не е следвало да бъде приложен);

– при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила (ако нарушението е довело до ограничаване на процесуалните права на страните и това не е отстранено, решението е немотивирано или липсва протокол от съдебното заседание; решението е постановено от незаконен състав, тайната на съвещанието е била нарушена по време на постановяване на решението);

– ако наказанието е явно несправедливо (когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, както и на целите по чл. 36 от НПК);

г) необоснованост – решението и мотивите не се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Делото се разглежда с участие на страните – жалбоподателят и ответната по жалбата страна. Произнасянето на административния съд следва да се осъществи в едномесечен срок от последното съдебно заседание.

КАК ДА ДЕЙСТВАТЕ ПРИ СЪСТАВЕНИ АКТ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

След като са Ви съставили акт за установяване на административно нарушение (АУАН), следващата стъпка е началникът на КАТ/РПУ да издаде въз основа на акта наказателно постановление.

Във Ваш плюс е да напишете в самия акт при подписването му възражение.

Не е във Ваш интерес да отказвате да го подпишете, това няма да спре издаването на наказателно постановление.

По-добре направете възражение. Може да го направите в тридневен срок от връчването на АУАН. С възражението имате макар и минимален шанс началникът на КАТ/РПУ да се съобрази с него и да не издаде наказателно постановление. Ако пък такова бъде издадено, възражението ще е във Ваша полза пред съда.

Имайте предвид, че практиката показва голям процент отменени наказателни постановления, издадени въз основа на актове на КАТ. Причините в повечето случаи са съществени процесуални недостатъци под формата на липсващи задължителни реквизити, както и склонността към свободна интерпретация на законовите норми и художественото описание на извършеното нарушение, което е съществено нарушение на процесуалните правила.

Не предлагаме процесуално представителство пред съда за обжалване на наказателните постановления, но ще подготвим всички необходими документи, ще Ви дадем подробни указания за процедурата и ще бъдем на разположение до приключване на делото.

100% Гаранция за връщане на парите ако не сте удовлетворени от услугата ни! Не гарантираме отмяна на наказателното постановление! 

Ако не сте удовлетворени от услугите ни, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!

Гаранция
Оценка 4.8/5 - (49 votes)
Сподели