Развод по взаимно съгласие

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по развод по взаимно съгласие

Цена: 149 лв. 300.00 лв. до 30.06.2023 г.

+ безплатно уведомяване за насроченото дело и инструкции

развод по взаимно съгласие

Какво следва да направите, за да поръчате?

Ние ще изготвим и попълним всички документи за бракоразводното дело.

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона „Поръчайте“ ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за съставяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар
Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay

Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за развода. Документите могат да ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител по куриер.

Колко струва всичко?

  • 149 лв. хонорар за изготвяне на комплекта документи за развод (и за двамата съпрузи);
  • 25 лв. държавна такса за завеждане на делото (заплаща се към Районния съд при входиране на документите);
  • 40 лв. държавна такса, която се заплаща след допускане на развода (заплаща се към Районния съд след постановяване на развода);
  • Общо: 214 лв.

Ако в споразумението са уреждани и имуществени отношения, се дължи такса равна на 2 на сто върху стойността на всеки дял.

Ако в споразумението се урежда издръжка, се дължи такса 2 на сто върху тригодишните платежи.

Основните предимства на процедурата по развод по взаимно съгласие са:

       Това е най-евтиният, бърз и удобен начин да се разведете !

Бързина на съдебния процес
Процедурата отнема около месец, в зависимост от натовареността на съда
Опростена процедура
Явяване само на едно съдебно заседание, на което съдът постановява развода
Ниски държавни такси
25 лв. държавна такса при подаване на документите и 40 лв. при постановяване на развода
Не е необходимо участието на адвокат
Докумените ви вече ще бъдат изготвени. Пред съда трябва само да потвърдите намерението си за развод
Няма изискване за продължителност на брака, за да се разведете
 
Не се изследват мотивите за дълбокото и непоправимо разстройство на брака
 
Не е необходимо да посочвате причините и чия е вината за прекратяване на брака
 
Не е необходимо да се изнасят факти от интимния живот на съпрузите
 

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по развод по взаимно съгласие;

N

Документите за развода ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн;

N

Може да направите поръчка по всяко време и от всяка точна на света;

N

Работим всеки ден;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по развод;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

N

Може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук!

Година

Развода

Доволни клиенти

Вижте отзиви от нашите клиенти:

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!

Какво трябва да знаете за развод по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие е най-достъпният и лесен способ за прекратяване на брачната връзка между двама съпрузи. За да се осъществи процедурата е необходимо и двамата съпрузи да имат сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака и да се явят заедно пред съда, който да постанови развода.

Съпрузите следва да постигнат споразумение относно последиците при прекратяване на брака. Трябва да е постигнато съгласие между съпрузите относно родителските права и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжка между съпрузите, за фамилното име на съпругата след брака, както и за имуществените отношения.

Каква е процедурата по развод по взаимно съгласие?

Съдебното производство при развода по взаимно съгласие е уредено в чл. 330 от Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК) на Република България. Производството започва въз основа на писмена молба, подписана и от двамата съпрузи, която следва да се подаде до съда, заедно с постигнатото споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс. Компетентен да се произнесе по искането за прекратяване на брака по взаимно съгласие е районният съд по постоянния адрес на единия от съпрузите. С подаването на молбата съдът е сезиран и се поставя началото на съдебното производство. Съдът разглежда искането и представените документи и насрочва открито съдебно заседание. На съдебното заседание съпрузите трябва да се явят лично, а ако някой от тях не се яви без уважителни причини, делото се прекратява.

В съдебното заседание съпрузите следва отново да заявят сериозното и непоколебимо взаимно съгласие за развода и да потвърдят постигнатото споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс. Възможно съдът да изиска и становище от дирекция „Социално подпомагане“.

След като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и прецени, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение, което не подлежи на обжалване.

С постановяването на съдебното решение за допускане на развод по взаимно съгласие, което влиза веднага в сила, брачното правоотношение между двамата съпрузи се прекратява и настъпват уговорените от тях правни последици относно децата, издръжката, семейното жилище, имуществените и личните отношения между бившите съпрузи.

Какво е непоколебимо и сериозно съгласие?

Непоколебимо означава решението на съпрузите за прекратяване на брачното правоотношение да е категорично и окончателно, а сериозно – да не е резултат от временно настроение и да е обмислено задълбочено.

Какво следва да съдържа споразумението за развода?

В споразумението задължително трябва да бъдат уредени следните въпроси: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име, както и други последици на развода.

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че цялата процедура трае около месец и половина. Но не може да бъде определен точен срок за приключване на процедурата, тъй като след подаване на документите всичко зависи от натовареността и бързината на съда, който ще ги разглежда. След подаване на молбата за развод по взаимно съгласие съдът насрочва дата и час за провеждане на първото и единствено заседание по делото. Обикновено заседанието протича бързо, около 15-30 минути. След приключване на заседанието съдът обявява делото за решаване, като решението следва да бъде постановено в едномесечен срок. Този срок е инструктивен и съдът не е длъжен да го спази. Практиката ни обаче показва, че в повечето случаи съдът се произнася с решение в този срок.

Какви са необходимите документи за развод по взаимно съгласие?

Ние ще изготвим и попълним всички необходими документи за бракоразводното дело.

Молба до съда на основание чл. 50 от Семейния кодекс, подписана от двамата съпрузи
 
Споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс
 
Оригинал на удостоверение за сключен граждански брак
 
Копия със заверка ‘Вярно с оригинала’ на удостоверения за раждане, ако към датата на подаване на молбата от брака има ненавършили пълнолетие деца;
 
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, както и служебна бележка за получавано възнагражение
 
Статистически сведения за съпрузите
 
Съобщение за прекратен граждански брак
 
Документ за внесена първоначална държавна такса