В настоящата статия ще представим обща информация относно юридическите лица с нестопанска цел и по-конкретно фондациите, тяхната правна същност, как да се подготвим и как да регистрираме фондация.

Обща информация         

Фондациите за разлика от сдруженията, са некорпоративно устроени юридически лица, създадени за извършването на общественополезна дейност или дейност в частна полза. Техни учредители могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и физически лица. Характерно за фондацията е, че учредителите нямат качеството на нейни членове. Облагодетелстваните от фондацията лица също не са нейни членове.

Фондациите се учредяват с едностранен акт на дарение или завещание, при който безвъзмездно се предоставя имущество за определена цел. Характерно за фондацията е, че не преследва стопански цели, но няма забрана да извършва търговска дейност. Това е допустимо, само ако търговската дейност е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирана фондацията, а приходът следва да бъде използван за постигане на определените в учредителния акт цели.

Фондациите могат да бъдат учредени за осъществяване на общественополезна дейност и на дейност в частна полза. Следва да се има предвид, че фондациите в частна полза могат да се преобразуват в такива в обществена полза, докато обратното не е възможно.

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ ОТ ТУК

Важни елементи на фондация

Преди да учредите фондация, независимо дали в частна или обществена полза, има няколко изключително важни елемента, на които трябва да обърнете внимание:

 • Наименование – Задължително трябва да съдържа означението „Фондация“. Освен това може да включва означение за предмета на дейност, както и свободно избрана от Вас добавка. Както и при регистрацията на фирма и тук има изискване е наименованието да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морал. Наименованието задължително трябва да бъде изписано на български език, като допълнително може да бъде изписано и на чужд език. При изписване на името могат да се използват също така точка, тире или празно място, но не могат да бъдат използвани „&” и „+“. ТУК може да проверите дали избраното от Вас наименование е свободно.
 • Основни цели – описание на целите, за постигане на които се учредява фондацията. Те не могат да имат стопански (търговски характер). Трябва да посочите целите, които сте си поставили да постигнете, като и сферата, с която са свързани. Допустимо е по-подробно описание, възможно е и целите да бъдат определени по-обобщено. При формулирането им трябва да се внимава да не противоречат на разпоредбите на Конституцията, на законите и на добрите нрави.
 • Средства– необходимо е да определите средствата, чрез които ще постигнете заложените в учредителния акт цели. Такива могат да бъдат: организиране на състезания, конференции, семинари, свързани с дейността на фондацията, издаване на рекламни материали с цел популяризиране на дейността на фондацията.
 • Допълнителна стопанска дейност– Допълнителната стопанска дейност следва да е свързана с предмета на основна дейност, за която е регистрирано дружеството. Прихода от допълнителната стопанска дейност следва да се използва за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. Често е сходна със средствата за постигане на целите.
 • Определяне на извършваната дейност– Както посочихме по-горе, фондациите могат да извършват дейност в обществена или в частна полза. Преди да учредите фондация следва да вземете решение за това и същото да бъде посочено в устава на юридическото лице. При избора Ви съветваме да вземете особеностите, посочени по-горе в статията.

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ ОТ ТУК

Какви са необходимите документи за регистрация на фондация?

 • Учредителен акт – той трябва да съдържа наименование, седалище на фондацията, целите и средствата за тяхното постигане, определяне на вида дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, предмет на допълнителна стопанска дейност, органи на управление, срок на учредяване и други. Изискванията за съдържанието на учредителния акт са посочени в чл. 20 от ЗЮЛНЦ. Учредителният е най-важният документ на фондацията, който ще регулира начина на функциониране на фондацията, управлението й и други съществени елементи. Поради това Ви съветваме да не използвате готови бланки, а да подходите внимателно при съставянето му, а при необходимост да се обърнете за съдействие към специалист.
 • Учредителен протокол – с учредителния протокол следва да бъдат взети решения за учредяване на фондацията и приемане на нейния учредителен акт, избор на име на фондацията, седалище, цели и средства за тяхното постигане, допълнителна стопанска дейност и органи на управление.
 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – Фондацията може да бъде управляван от колективен орган (управителен съвет) или от едноличен орган (управител). Документът дава информация за подписа на управителя или членовете на управителния съвет.
 • Заявление по образец А16 –  с изключително внимание следва да бъде попълнен този документ, тъй като практиката показва, че най-много грешки, основания за отказване на регистрация, са допуснати именно тук. Поради това Ви съветваме да се обърнете към специалист при попълването му. Заявлението, заедно с останалите документите, могат да бъдат подадени от представляващия фондацията, от адвокат или от пълномощник с нотариална заверка на пълномощното. Ако заявлението за регистрация на фондация бъде подадено онлайн, таксата ще бъде 25 лева.
 • Декларации – към пакета от документи за регистрация следва да бъдат включена и Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър, а ако се подава от пълномощни/адвокат – и Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР.
 • Документ за заплатена държавна такса – държавната такса за регистрация на фондация е 50 лева, а ако документите бъдат подадени онлайн – 25 лева. Сумата трябва да бъде преведена по следната банкова сметка:

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД

IBAN: BG36 CREX 9260 3114 5494 01

BIC: CREXBGSF

Особености при учредяване на фондация чрез едностранен акт на дарение и чрез завещание.

Посочените по-горе документи са основните, които се изискват при учредяване на фондация. В зависимост от това дали фондацията се учредява с едностранен акт на дарение или чрез завещание се изискват изготвяне и представяне на допълнителни документа.

При учредяване на фондация се едностранен акт на дарение се изисква да бъде приложен и самият акт. Той обикновено съвпада с учредителния акт, но може да бъде и отделен документ. Необходимо е също така да бъде предоставено и банково бордеро, удостоверяващо, че е прехвърлена парична сума по сметка на фондацията.

При учредяване на фондация чрез завещание трябва да бъде приложено копие от завещанието, с което е учредена фондацията. Практиката изисква копието от завещанието да бъде с нотариална заверка на съдържанието му. Необходимо е също така да бъде предоставен акт за смърт на завещателя, както и удостоверение за наследници, ако заявителят на вписването е наследник на завещателя. Тук трябва да се предостави и документ за собственост, с който се удостоверява, че прехвърленото имущество на фондацията е било собственост на наследодателя.

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ ОТ ТУК

Колко време отнема процедурата по регистрация на фондация?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около 3 работни дни. След като заявите услугата, попълните въпросника и заплатите хонорара ни, в рамките на три работни дни ще изготвим горепосочените документи, които ще Ви бъдат изпратени за преглед и одобрение. След като ни предоставите готовите документи, ние ги подаваме в Търговски регистър и до 24 часа фондацията е регистрирана.

Колко струва?

Хонорар за изготвяне на необходимите документи и съдействие до приключване на процедурата по регистрация:

249 лева хонорар за изготвяне, които се заплащат предварително преди изготвяне на документите;

25 лева – Държавна такса към Агенция по вписванията, които се заплащат преди регистрацията в избрана от Вас банка;

10 -20 лева банкови такси, които се заплащат преди регистрацията в избрана от Вас банка;

6 -18 лева нотариални такси, които се заплащат на нотариус

Общо: ~300 лева

Ще бъдем неотлъчно до Вас от началото на процедурата до приключването ѝ с вписване на фондация.

Поръчайте услугата ни по регистрация на фондация:

ЗАПОЧНЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ ОТ ТУК

 

Оценка 5/5 - (49 votes)
Сподели