Как се обжалва наказателно постановление?

Как се обжалва наказателно постановление?

Производството по административнонаказателните дела, каквито са делата по съдебно обжалване на наказателните постановления се регламентира от ЗАНН, като за неуредените в същия закон въпроси съответно се прилагат правилата на НПК – чл. 84 от ЗАНН. Съдебната...